Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της ΙΟΝΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (εφεξής η «Εταιρία»), υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις διατάξεις, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472 / 1997, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000) και στις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η Εταιρία καταγράφει και διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών σε ασφαλή βάση δεδομένων (central server) και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ( για την οποία ο επισκέπτης / χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του και έχει δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης ) εξυπηρετεί ανάγκες επικοινωνίας, στατιστικών στοιχείων, και βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν σχετικής ενημέρωσης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τρίτων δικτυακών τόπων που τυχόν συνδέονται με το δικό της.

Οι επισκέπτες /χρήστες, μπορούν να απευθύνονται εγγράφως προς την Εταιρία, για θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά τους δεδομένα.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player